Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Cyllid ar gyfer plant 3 oed

Cyllid ar gyfer plant 3 oed


Oes gennych chi blentyn sydd dros ei dair oed a heb fod yn mynd i'r ysgol rhan-amser? Os OES, fe allech dderbyn arian i anfon eich plentyn i gylch chwarae neu Feithrinfa Ddydd yn Sir Gaerfyrddin.

Derbyniwyd cyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn sicrhau erbyn bod modd cynnig addysg ran-amser am ddim i bob plentyn yng Nghymru mewn sefydliad cymeradwy yn ystod y tymor yn dilyn eu pen blwydd yn dair oed. Os na chynigiwyd lle rhan-amser i unrhyw blentyn mewn ysgol yna mae'n bosibl y gellir cynnig lle am ddim iddo/iddi mewn man arall h.y. mewn cylch chwarae neu mewn meithrinfa ddydd am o leiaf ddeg awr yr wythnos. Er mwyn sicrhau bod pob sefydliad yn darparu addysg briodol i'r plant, bydd rhaid i ESTYN arolygu pob sefydliad na chynhelir gan yr Awdurdod Lleol. Mae mwy na 40 o sefydliadau cymeradwy yn Sir Gaerfyrddin ac mae rhai ohonynt wedi cael eu harolygu eisoes ac mae eraill yn aros am arolwg.

Dyma'r sefydliadau a gymeradwywyd ar gyfer y cynllun hwn:

Day Nursery
 • Child's Play Day Nursery
 • Meithrinfa Cae’r Ffair
 • Meithrinfa Camau Tirion
 • Meithrinfa Hapus Dyrfa
 • Meithrinfa Y Gamfa Wen
 • Myrtle House Nursery
 • Y Cam Cynta Peniel
Cylch Meithrin
 • Cylch Meithrin Alltcafan
 • Cylch Meithrin Bancyfelin
 • Cylch Meithrin Bancffosfelen
 • Cylch Meithrin Bronwydd
 • Cylch Meithrin Carwe
 • Cylch Meithrin Cefneithin / Gorslas
 • Cylch Meithrin Coedmor/Cwmann
 • Cylch Meithrin Cwrt Henri
 • Cylch Meithrin Drefach Felindre
 • Cylch Meithrin Felinfoel
 • Cylch Meithrin Ffairfach
 • Cylch Meithrin Ffynnonwen
 • Cylch Meithrin Hendy
 • Cylch Meithrin Hywel Dda
 • Cylch Meithrin Llanddarog / Drefach
 • Cylch Meithrin Llanerch
 • Cylch Meithrin Llangadog
 • Cylch Meithrin Llangyndeyrn
 • Cylch Meithrin Llanybydder
 • Cylch Meithrin Llanymddyfri
 • Cylch Meithrin Parcyrhun
 • Cylch Meithrin Pencader
 • Cylch Meithrin Penygroes
 • Cylch Meithrin Ponthenri
 • Cylch Meithrin Pontyberem
 • Cylch Meithrin Porth Tywyn
 • Cylch Meithrin Saron / Capel Hendre
 • Cylch Meithrin Trelech

Am ragor o fanylion cysylltwch â'r Athrawon Cyswllt ar 01267 246701.Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter