Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Canolfannau Plant Integredig

Canolfannau Plant Integredig

Mae Canolfannau Plant yn gweithredu fel rhwydwaith o wasanaethau i gefnogi plant 0-12 oed au teuluoedd, gan ddarparu gwasanaethau addysg, gofal plant, cymorth i deuluoedd, chwarae ac iechyd integredig er mwyn gwella deilliannau i blant au teuluoedd. Mae gan Sir Gaerfyrddin dair canolfan sydd wediu lleoli yn y Morfa, Felin-foel a Llwynhendy.

Er mair Gwasanaethau Plant syn gyfrifol am gyfeiriad strategol pob un or tair canolfan maent yn gweithio mewn partneriaeth gydag Ysgolion, Gwasanaethau Iechyd, Dechraun Deg, Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gr, Cylch Meithrin Felin-foel a Plant Dewi syn darparu gwasanaethau yn uniongyrchol yn y Morfa a Felin-foel. Bydd pob Canolfan yn ymateb i anghenion y gymuned ac felly gallant gynnig darpariaeth wahanol ond ar y cyfan maer gweithgareddau canlynol ar gael:
 • Addysg Feithrin y Blynyddoedd Cynnar i blant 2-3 oed dan y rhaglen Dechraun Deg
 • Chwarae Mynediad Agored i blant 7-14 oed
 • Clwb Chwarae i blant rhwng 4 a 6 oed
 • Chwarae i Fabanod 0-1 oed gan gynnwys Cymorth gyda Bwydo ar y Fron
 • Gweithgareddau yn ystod gwyliau ysgol gan gynnwys Diwrnodau Hwyl ir Teulu a Gwibdeithiau/Ymweliadau
 • Clinigau Ymwelwyr Iechyd Dechraun Deg
 • Grwp Cynenedigol
 • Rhaglenni rhianta gan gynnwys Tylino Babanod
 • Sesiynau i Rieni a Phlant Bach: Iaith a Chwarae; Ti a Fi; Amser stori
 • Grwp Tadau
 • Cymorthfeydd Cyflogaeth a Hyfforddiant Galw Heibio gan yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Cyrsiau Cyflogaeth
Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhoi cymorth mewn lleoliadau targed ledled y Sir o Ganolfannau i Deuluoedd, Grwpiau i Deuluoedd a Chanolfannau Plant Integredig. Maent yn cynnig cymorth a chefnogaeth i famau, tadau a gofalwyr er mwyn rhoir dechrau gorau mewn bywyd i blant. Maent yn darparu ystod o gyfleoedd megis gweithgareddau yn y blynyddoedd cynnar, cymorth i rieni a chyfleoedd uwchsgilio, hyfforddi a chwarae.

I gael rhagor o wybodaeth am bob canolfan galwch heibio neu cysylltwch dros y ffn neu drwyr e-bost ag Estelle Etheridge, Rheolwr y Ganolfan Blant Integredig ar 01554 742203 icchildrenscentres@sirgar.gov.uk

Canolfan Blant Cyfeiriad Rhif Ffn
Canolfan Blant Llwynhendy Oddi ar Heol Llwynhendy, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9DP 01554 742203
Canolfan Blant y Morfa Ysgol Maes y Morfa, Heol yr Ysgol, Y Morfa, Llanelli, SA15 2AP 01554 742402
Canolfan Blant Felinfoel Ysgol Maes Y Felin, Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE 01554 746498
 


Canolfannau Plant IntegredigCanolfannau Plant Integredig


Canolfannau Plant IntegredigOs oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter