Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd

Y Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd


Yn Sir Gaerfyrddin, mae'r Gwasanaethau i Deuluoedd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth, rhwydweithiau a chyfleusterau i rieni a gofalwyr a phobl ifanc wella eu gallu i ymdopi heriau bywyd teuluol. Hefyd mae'r gwasanaethau hyn yn helpu plant a phobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial. Gall Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd gael eu darparu gan y sectorau statudol, gwirfoddol a phreifat.

pdf document Cyfryngu Cymunedol Sir Gaerfyrddin
pdf document Cyfryngu Teuluol Sir Gaerfyrddin


Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth cyfrinachol a rhad ac am ddim i unrhyw un sy'n gofalu am berthynas, ffrind neu gymydog na allai ymdopi heb gymorth y gofalwr oherwydd salwch, bregusrwydd, anabledd, pryder o ran iechyd meddwl neu ddibyniaeth. Rydym yn cynhyrchu ac yn dosbarthu gwybodaeth i ofalwyr gan gynnwys ffeithlenni a llythyr newyddion chwarterol ac yn trefnu digwyddiadau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn. Mae ein tm o weithwyr cynnal gofalwyr yn gallu gweithio gyda gofalwyr yn unigol gan gynnig cymorth i'w helpu i reoli effaith eu rl ofalu'n well. Mae'r gwasanaeth ar gael ledled Sir Gaerfyrddin ac mae'n cael ei gynnal gan Gofal Croesffyrdd Sir Gr, aelod rhwydwaith o'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Yn ogystal 'n gwasanaethau i ofalwyr sy'n oedolion mae gennym Weithiwr Datblygu - Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc sy'n gallu darparu cymorth personol a gwasanaeth cyfeirio ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed sydd chyfrifoldebau gofalu.

Cysylltwch ni: Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr
Rhif Ffn: 0300 0200 002
E-bost: info@carmarthenshirecarers.org.uk
Gwefan: www.carmarthenshirecarers.org.uk


Cefnogi plant a theuluoedd syn dioddef
oherwydd bod aelod or teulu wedi
troseddu a/neu yn y carchar Cefnogi plant a theuluoedd syn dioddef oherwydd bod aelod or teulu wedi troseddu a/neu yn y carchar.
Rydym yn darparu hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth ynghylch effaith rhiant yn troseddu ac yn cael ei garcharu, gan helpu gweithwyr proffesiynol i feithrin sgiliau a gwybodaeth am sut i gefnogi plant a theuluoedd.

pdf document Hyfforddiant i weithwyr proffesiynol, Barnardo's Cymru


Ddylwn i ddim fod yn gorfod dewis Families Need Fathers / Both Parents Matter Cymru Ydych chin nabod plentyn nad ywn gweld ei DDAU riant? Ydych chin methu gweld eich plentyn neu nai/nith/wyr neu wyres? Efallai y gallwn ni helpu.

Ewch in gwefan am fwy o fanylion: www.fnf-bpm.org.uk
Llinell gymorth: 08456 004 446


Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan
pdf document Llinell Gymorth
pdf document Paid bod ofn - tyrd i siarad NI!
pdf document Rydym ni BOB TRO yma i chi, 24 awr y dydd, bob dydd, pan fyddwch chi ein hangen ni
pdf document Ffurflen Archebu Deunyddiau Cyhoeddusrwydd


Cefnogi Pobl Cefnogi Pobl
Gall cymorth syn gysylltiefig thai helpu i atal digarttrfedd ach helpu chi i fywn fwy annibynnol yn eich cartref:
pdf document Cefnogi Pobl
HomeStart HomeStart Dechraun Deg Dechraun Deg Tadau Tadau
Gofalwyr Ifanc Gofalwyr Ifanc Cyngor ar Bopeth Cyngor ar Bopeth Family Lives Family Lives(yn agor mewn ffenestr newydd)
A oes gennych ddiddordeb mewn mynd yn Ofalwr Maeth? A oes gennych ddiddordeb mewn mynd yn Ofalwr Maeth? A oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu? A oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu? Magu Plant Magu Plant
Beichiogrwydd Beichiogrwydd Mamau Mamau Mamau-cu/Tadau-cu Mamau-cu/Tadau-cu
Y Tm o Amgylch y Teulu (TAF) Y Tm o Amgylch y Teulu (TAF) Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - Anghenion Dysgu Ychwanegol Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - ADY Over the top behaviour in the under 10s Ymddygiad dros ben llestri mewn plant dan ddeg (yn agor mewn ffenestr newydd)
Dewis Gofal Plant Dewis Gofal Plant(yn agor mewn ffenestr newydd) Cymorth i rieni a help ariannol gyda chostau gofal plant Help ariannol gyda chostau gofal plant(yn agor mewn ffenestr newydd) Cymorth i Blant a Phobl Ifanc sydd wedi cael Profedigaeth Cymorth i Blant a
Phobl Ifanc sydd
wedi cael
Profedigaeth
Gofal Maeth Preifat Gofal Maeth Preifat(yn agor mewn ffenestr newydd) westwalesmediation.co.uk Mediation West Wales(yn agor mewn ffenestr newydd) Yn Cefnogi Families and Friends of Prisoners Yn Cefnogi Families/Friends of Prisoners (yn agor mewn ffenestr newydd)
Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan(yn agor mewn ffenestr newydd)

Dolenni Cyflym:

Byw Heb Ofn. Cyngor ar Gam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Thrais yn erbyn Menywod: www.livefearfree.gov.wales
Mae Plant mewn gofal yn Cyfri yn Sir Gaerfyrddin: www.carmarthen.sensecds.com
Banc Bwyd Sir Gaerfyrddin: www.banciaubwydsirgar.org.uk
Rhianta, Rhowch amser iddo: www.gov.wales/giveittime

'Roedd y staff a ddeliodd m hymholiad yn gymwynasgar ac yn hawdd siarad nhw'
- rhiant, Sir Gaerfyrddin

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter