Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Gofal Plant

pdf document Mathau o ddarpariaeth gofal plant
Cwestiynau Cyffredin sydd gan Rieni
Cwestiynau Cyffredin ynghylch Darparwyr Gofal Plant
Ydych chin chwilio am Ofal Plant?
Pryd ddylech chi ddechrau ystyried gofal plant?
Clybiau tu allan ir Ysgol / Clybiau Gwyliau
Gwarchodwyr Plant
Grwpiau Chwarae / Cylchoedd Meithrin
Meithrinfeydd Dydd
Cynllun Chwarae Gwyliau
Help gyda chostau Gofal Plant

Cwestiynau Cyffredin sydd gan Rieni

Gweler isod rhai cwestiynau iw hystyried ar l yr ymweliad cyntaf darparwr Gofal Plant.

Gofynion Cyfreithiol
 • Ydych chi wedich cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)?
 • A gaf i weld eich tystysgrif?
 • Oes yna yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gennych?
 • A gaf i weld eich tystysgrif?
 • Pa ddyddiad oedd eich arolwg diwethaf gan AGGCC?
 • Ydych chi wedi darllen adroddiad AGGCC?
Iechyd a Diogelwch
 • Pa dystiolaeth oedd bod yr adeilad yn ddiogel? (h.y. oedd y drws wedii gloi?)
 • A oedd nifer y plant oedd yn bresennol o fewn terfynaur dystysgrif gofrestru?
 • Pa drefn sydd i driniaeth feddygol brys a chymorth cyntaf?
 • A oes gennych chi neu unrhyw aelod or staff dystysgrif cymorth cyntaf gyfredol?
 • Oes gennych bolisi meddyginiaethau os bydd angen meddyginiaeth ar fy mhlentyn?
Awyrgylch
 • A gawsoch chi ach plentyn groeso?
 • A oedd y plant eraill yn edrych yn hapus, chwilfrydig ac yn fywiog?
 • A oedd cyfleoedd ich plentyn gael sylw unigol - a oeddent yn gwneud iddo/iddi deimlon arbennig?
 • A oedd arwyddion clir fod y plant yn mwynhau - e.e. sesiynau ysgogol, hwynebau hapus, lluniau ar y wal a.y.y.b.?
 • Bydd fy mhlentyn yn cael amser tawel iddo/iddi ei hun os bydd angen?
 • Ydyr gwasanaeth yn hyblyg ynglyn chyfnod ymgartrefu os oes angen?
Gweithgareddau
 • A oedd rhaglen amrywiol yn cael ei chynnig a oedd amrywiaeth a gweithgareddau ysgogol?
 • Sut maer diwrnod wedii strwythuro?
 • A ydynt yn cynnig gweithgareddau dan do ac awyr agored?
 • Pa fath o deganau addas oedd ar gael ar gyfer gweithgareddau dan do ac awyr agored?
 • A ydynt yn defnyddior teledu?
 • Ydyr rhienin cael eu hannog i helpu gyda gweithgareddau neu ymweliadau?
 • A oes ardal dawel ar gael ir plant gael ymlacio / cysgu?
 • A oes cyfarpar ac adnoddau addas ar gael i blant o bob oed?
Adeiladau
 • A oedd yr adeilad yn ln, wedii awyru, yn glyd ac yn ddiogel?
 • Sut oedd gofynion y plant ag anghenion arbennig yn cael eu diwallu?
 • A oes mynediad hwylus ir adeilad a lle parcio gerllaw?
 • Am ba hyd yr ydych wedi bod ar agor?
Bwyd
 • Ydych chin darparu bwyd?
 • Ydyr bwyd yn iachus ac amrywiol?
 • Ydych chin gallu cynnig bwyd sydd yn plesio gofynion dietegol y plentyn?
 • Ydyr bwyd yn cymryd i ystyriaeth gwahanol gefndiroedd diwylliannol?
 • A oes bwydlen wythnosol ar gael?
 • Ydyr bwyd / byrbrydau wediu cynnwys yn y pris?
Staff
 • A oedd y staff yn gyfeillgar a hawdd siarad nhw?
 • Beth oedd yr oedolion yn ei wneud?
 • Sut oedd yr oedolion yn siarad / gwrando ar / rhyngweithio r plant?
 • A oedd yr oedolion wedi deall a dangos parch ir plant neu wedi eu hanwybyddu?
 • A oedd hyfforddiant yn cael ei gynnig ir Staff / Gofalwyr?
 • Beth am hyfforddiant toiled a beth os bydd fy mhlentyn yn cael damwain, pa weithdrefnau sydd ganddynt?
 • A gaf i gyfle i weld sut mae fy mhlentyn wedi ymgartrefu, sut gynnydd maen ei wneud - oes yna ffordd systematig o wneud hyn?
Rheoli Ymddygiad
 • Sut bydd fy mhlentyn yn cael ei ddisgyblu?
 • Sut ydych chin trafod ymddygiad anodd?
 • Beth ydych yn ei wneud i annog ymddygiad da?
 • Ydyr staff wedi derbyn hyfforddiant rheoli ymddygiad?
Costau
 • Beth yw cost mynychu sesiwn?
 • Pryd byddaf yn talu?
 • A fydd angen imi dalu tl cadw os yw fy mhlentyn yn sl neun mynd ar wyliau?
 • A godir y tl llawn arferol neu ran ohono yn unig?
 • Ydych chin derbyn cynllun talebau gofal plant?
Argaeledd
 • Beth yw eich oriau agor?
 • Ydych chi ar agor amser tymor, yn y gwyliau, ar benwythnosau, drwyr flwyddyn?
Cydraddoldeb
 • Sut ydych chin darparu ar gyfer plant ag anghenion arbennig?
 • Ydyr bechgyn ar merched yn cael eu hannog i ddefnyddio'r un cyfarpar?
 • Pa ieithoedd syn cael eu siarad?
Polisau
 • A oes yna gyfnod ymgartrefu?
 • A oes polisi ar rannu gwybodaeth gyda rhieni?
 • A gawsoch chi becyn gwybodaeth sydd yn cynnwys polisau a chanllawiau ar gael ar gyfer y sefydliad?
Pethau iw hystyried
 • Ceisiwch ymweld chynifer o gyfleusterau phosib cyn gwneud penderfyniad
 • Ydyr lleoliad wedii gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)?
 • Trafodwch y cytundeb rhyngoch ar Darparwr. Wrth wneud hyn, efallai y byddwch am ystyried:
  • Taliadau (beth ywr costau, a phryd mae angen talu e.e. wythnosol / misol?)
  • Oriau / Sesiynau bydd eich plentyn yn mynychu, tl cadw, cyfnod rhybudd.
  • Trafodwch gyfnod ymgartrefu o ymweliadau byr cyn gadael eich plentyn am gyfnod hir
  • A gawsoch chi gytundeb? A drafodwyd hyn?
  • A gawsoch chi amser iw ddarllen cyn arwyddo?
Chi ywr cwsmer ac mae gennych bob hawl i ofyn cynifer o gwestiynau ag sydd angen. Dylech gael digon o wybodaeth i allu gwneud y penderfyniad gorau ar gyfer eich plentyn.
top

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Darparwyr Gofal Plant

Mae dewis y gofal dydd gorau ich anghenion teuluol yn benderfyniad anodd. Maer wybodaeth isod yn amlygu'r hyn sydd angen ei ystyried ac yn awgrymu rhai cwestiynau y byddwch am eu gofyn i ddarparwyr cofrestredig.

Ydych chin chwilio am Ofal Plant?

Cliciwch yma i lansio Cyfleuster Chwilio Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gr

Os na allwch ddod o hyd i wybodaeth am ofal plant yn eich ardal, a fyddech gystal chysylltu r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gr ar 01267 246555 neu e-bost: gwybplant@sirgar.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth i Rieni

Llyfryn Dewis Gofal Plant yng Nghymru:

I dderbyn copi papur cysylltwch r GGD os gwelwch yn dda.

Mae dewis gofal plant yn gam enfawr ich teulu. Mae nifer o wahanol ddewisiadau yn Sir Gr. Dros y blynyddoedd, efallai y bydd eich teulu yn defnyddio amrediad o wasanaethau gofal plant. Wrth iddynt dyfu bydd ganddynt wahanol anghenion ac efallai y bydd eich ymrwymiadau cyflogaeth yn newid hefyd.

I dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddarpariaeth gofal plant yn Sir Gr, cysylltwch r GGD 01267 246555

Rheoliadau a Chofrestriadau

Mae Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru (AGGCC) yn gyfrifol am gofrestru ac arolygu pob math o leoliadau gofal dydd i blant dan 8 oed. Maer gwasanaethau hyn yn cynnwys gofalwyr plant, grwpiau chwarae, meithrinfeydd, crche, clybiau y tu allan i oriau ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod gwyliau ysgol. Rhaid i ddarparwyr gofrestru os ydynt yn gweithredu am dros 2 awr y dydd neu dros 6 diwrnod y flwyddyn. Mae AGGCC yn penderfynu pwy syn gallu darparu gwasanaethau, gan arolygu a sicrhau bod y safonau gofynnol yn cael eu sicrhau, yn ogystal delio chwynion. I gael rhagor o wybodaeth am bolisau a rheoliadau:

Eich Swyddfa leol yn Sir Gaerfyrddin:
AGGCC
Adeiladau'r Llywodraeth
Heol Picton
Caerfyrddin SA31 3BT
Ffn: 01267 245160
Ffacs: 01267 242924
top

Pryd ddylech chi ddechrau ystyried gofal plant?

 • Gorau po gyntaf y byddwch yn cael gwybod am yr hyn sydd ar gael, a sut y bydd yn cyd-fynd ch bywyd gwaith.
 • Dylech ddechrau trwy lunio rhestr och prif flaenoriaethau, gan gynnwys eich patrymau ach oriau gwaith, faint y gallwch ei fforddio a holi a ydych yn gymwys i gael unrhyw help ariannol ychwanegol (gweler Help gyda chostau Gofal Plant')
 • Efallai y byddwch yn dymuno ystyried y lleoliad, eich cynlluniau yn y tymor hir ar hyn a fydd yn addas ich personoliaeth ach arddull rhianta.
 • Cofiwch ystyried anghenion eich plentyn hefyd. Mae eu hoedran au cyfnod datblygu yn hollbwysig, a dylent fod yn rhan och penderfyniad ynghylch gofal. Mae angen ich plentyn deimlo mor hyderus chi yn eich dewis o ofal plant.
 • Cofiwch y bydd angen i chi ymweld r lleoliadau ac efallai y bydd ganddynt restrau aros, felly dylech fynd ati i chwilio cyn gynted ag y gallwch!
top

Clybiau tu allan ir Ysgol / Clybiau GwyliauMae angen gofal diogel ar blant ysgol, ar l ysgol, ac yn ystod gwyliau ysgol, trwy gydol eu cyfnod yn yr ysgol gynradd ac yn aml yn ystod eu blynyddoedd cyntaf yn yr ysgol uwchradd.

Fel arfer, lleolir clybiau y tu allan i oriau ysgol mewn ysgolion neu gerllaw ysgolion, ac mae rhai meithrinfeydd yn cynnig gofal ar l ysgol hefyd. Trefnir gweithgareddau syn sicrhau y gall eich plentyn ymlacio, dysgu, chwarae a chael hwyl gydai ffrindiau. Amser casglur plant yw 6pm fel arfer ac mae rhai yn cynnig cyfleusterau clwb brecwast ar l 8am i rieni syn dechau gweithio cyn ir ysgol agor. Mae rhai gwasanaethau yn cynnal clybiau cyn ysgol ac ar l ysgol, gan fod ar agor yn ystod y bore ar prynhawn. Mae Cynlluniau Chwarae Gwyliau ar gael yn ystod gwyliau ysgol, yn aml gan yr un sefydliad, ac maent yn cynnig gweithgareddau a diwrnodau allan ychwanegol. Maer rhain oll yn cael eu rheoleiddio au harolygu gan AGGCC au cefnogi gan Clybiau Plant Cymru Kids Clubs
www.clybiauplantcymru.org

Gwarchodwyr Plant

Mae gwarchodwyr plant yn ofalwyr dydd proffesiynol hunangyflogedig sy'n gweithio yn eu cartrefi eu hunain i ddarparu gofal a chyfleoedd dysgu i blant pobl eraill, mewn lleoliad teuluol. Rhaid i warchodwyr plant gael eu cofrestru gydag AGGCC, a rhaid iddynt ac unrhyw oedolion eraill (16 + oed) yn eu cartref dderbyn Gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Mae Gwarchodwyr Plant wedi'u cofrestru i ofalu am blant o dan 8 oed a bydd ganddynt sgiliau a chymwysterau priodol i ddiwallu anghenion y plant. Bydd y Gwarchodwyr Plant wedi cwblhau cwrs Cymorth Cyntaf priodol sy'n cynnwys hyfforddiant Cymorth Cyntaf ar gyfer babanod a phlant ifanc cyn dechrau eu busnes gwarchod plant a bydd ganddynt dystysgrif Cymorth Cyntaf gyfredol.

Dod yn Warchodwr Plant

Os oes diddordeb gennych fod yn Warchodwr Plant cysylltwch Swyddog Datblygu a Hyfforddiant Gwarchodwyr Plant Sir Gr drwy ffonio 01267 246555 neu e-bostio
gwybplant@sirgar.gov.uk
top

Grwpiau Chwarae / Cylchoedd Meithrin

Mae grwpiau chwarae cyn-ysgol yn cynnig amgylchedd chwarae diogel ac ysgogol i blant rhwng 2 a 5 oed, yn bennaf yn ystod tymhorau ysgol yn unig. Cofrestrir rhai hefyd i ddarparu addysg blynyddoedd cynnar.

Rhaid cofrestru grwpiau chwarae gydag AGGCC. Maer sesiynau yn para oddeutu dwy i dair awr a bydd y grwp chwarae yn rhedeg rhwng dwy a deg sesiwn yr wythnos. Mae nifer ar agor pum bore'r wythnos ac mae rhai yn cynnig sesiynau prynhawn hefyd. Eu nod yw sicrhau bod plant yn dysgu ac yn chwarae mewn grwpiau bach gan ddysgu datblygu mewn ffordd gymdeithasol, emosiynol, deallusol a chorfforol.

Mae Mudiad Meithrin a Cymdeithas Darparwyr Cyn-Ysgol Cymru yn cynnal Cylchoedd Meithrin / Grwpiau chwarae yn Sir Gr
www.mym.co.uk
www.walesppa.org

Meithrinfeydd Dydd

Mae Meithrinfeydd Dydd yn darparu addysg a gofal diwrnod llawn i blant mor ifanc chwe wythnos oed i blant pump oed sydd ar fin cychwyn yn yr ysgol. Gall Meithrinfeydd Dydd fod yn rhai dan reolaeth breifat, rheolaeth gymunedol, rheolaeth cyngor neu reolaeth gwasanaethau gweithle. Fodd bynnag, rhaid iddynt oll fod yn gofrestredig au harolygu gan AGGCC yn rheolaidd, ac mae'n rhaid iddynt gydymffurfio chanllawiau llym ynghylch cymarebau staff/plant. Rhaid bod gan y staff y cymwysterau perthnasol ym maes gofal plant.

Maer mwyafrif o feithrinfeydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm, ac mae rhai yn cynnig gwasanaeth casglu a dychwelyd gan ddarparu gofal cyfan gwbl i blant ysgol.
National Day Nurseries Association (NDNA)
www.mym.co.uk
www.walesppa.org
top

Cynllun Chwarae Gwyliau

Gofal plant a gynigir yn ystod y gwyliau yw cynlluniau chwarae, syn hwyl ac sydd wediu seilio ar weithgareddau mewn arddull clwb. Mae rhai yn canolbwyntio ar fathau penodol o chwaraeon: tenis neu bl-droed, mae rhai yn gymysgedd o hwyl a gemau. Mae modd i chi archebu lle fesul diwrnod neu fesul wythnos.

I weld rhestr o Gynlluniau Chwarae cysylltwch 01267 246555 neu e-bost: gwybplant@sirgar.gov.uk

Help gyda chostau Gofal Plant

Talu am Ofal Plant

Mae Credyd Treth Plant (CTC) yn helpur mwyafrif o deuluoedd syn cynnwys o leiaf 1 plentyn dibynnol, sydd ag incwm o hyd at 58,000 y flwyddyn. Caiff ei dalu ar raddfa uwch i deuluoedd syn cynnwys o leiaf un baban dan 12 mis oed. Ni cheir ei ddefnyddio i dalu am ofal plant a ddarperir gan nanis ac au pairs. Yn ogystal, os ydych yn manteisio ar ofal plant anffurfiol (ee. Mam-gu/tad-cu/modryb), rhaid ir perthynas gofrestru fel gwarchodwr plant ich galluogi i hawlio CTC.

Mae gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gr (GGD) amrediad o daflenni a thaflenni cymorth syn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y Credydau Treth. Gall llinell gymorth Credyd Treth sef 0845 300 3900 roi cyngor i chi ynghylch a ydych yn gymwys i gael WTC a/neu CTC, ac maen galluch helpu i lenwir ffurflen gais os nad ydych yn siwr. Gallwch weld a ydych yn gymwys hefyd a gwneud cais ar-lein trwy droi at wefan Cyllid y Wlad sef:
www.inlandrevenue.gov.uk/taxcredits

Ymddiriedolaeth Gofal Dydd - Talu am Ofal Plant Bydd yn eich helpu i ddeall y gwahanol fathau o gymorth ariannol y gallech fod yn ei gael er mwyn eich helpu i dalu am eich gofal plant. Bydd y math o help y bydd modd i chi ei gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, ond gallwch weld a oes unrhyw help ar gael ar eich cyfer chi pan fyddwch yn gweithio, yn astudio, yn cael hyfforddiant neu os oes gennych anghenion ychwanegol.
www.payingforchildcare.org.uk

Working Families - Mae Working Families yn elusen sy'n ymgyrchu ac sy'n cynorthwyo ac yn rhoi gwybodaeth i rieni a gofalwyr sy'n gweithio. Yn ogystal, mae'n gweithio gyda chyflogwyr er mwyn eu hannog i elwa ar y manteision sy'n codi wrth helpu eu gweithwyr i sicrhau cydbwysedd rhwng eu bywyd yn y gwaith ac yn y cartref.
www.workingfamilies.org.uk


Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter