Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd : Dechrau’n Deg
Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

Dechrau'n Deg


Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw gwasanaeth Dechrau'n Deg, sy'n darparu gwasanaethau cymorth dwys ac ymyrraeth gynnar i blant 0-3 oed a'u teuluoedd sy'n byw mewn ardaloedd tlawd a difreintiedig yn Sir Gaerfyrddin. Ariennir y gwasanaethau'n uniongyrchol drwy grant blynyddol gan Lywodraeth Cymru i Gyngor Sir Caerfyrddin er mwyn darparu ystod o wasanaethau cymorth cartref dwys a phecynnau cymorth i deuluoedd cymwys. (Ar gyfer holl wasanaethau Dechrau'n Deg, pennir pa ardaloedd sy'n gymwys yn unol â chodau post penodol – gweler y Rhestr Côd Post er mwyn gwirio a ydych yn gymwys i dderbyn gwasanaethau Dechrau'n Deg.)

Rhaglen a dargedir yw Dechrau'n Deg sydd bellach ar gael mewn 17 o gymunedau daearyddol ar draws y Sir. Mae'r rhain yn y Betws, ym Mhantyffynnon, yng Nglanaman a'r Garnant yn ardal Rhydaman ac o fis Tachwedd 2017, bydd gwasanaethau ar gael hefyd yn ardal Tref Rhydaman (codau post cymwys i'w cadarnhau).

Mae gwasanaethau Dechrau'n Deg hefyd ar gael yn gryf yn nhref Llanelli, gan gynnwys: Bigyn, Felin-foel, y Morfa, Lakefield/Copperworks, Dafen, Llwynhendy a'r Bynea. Y tu allan i dref Llanelli, mae gwasanaethau Dechrau'n Deg hefyd ar gael yn ardal Carwe, Gorllewin y Pwll/Maengwyn, Trimsaran, Porth Tywyn a Phen-bre. Yn nhref Caerfyrddin, mae gwasanaethau ar gael ym Myrddin (Gogledd Tref Caerfyrddin) ac ym Mharc Waun Dew.

Gan fod Dechrau'n Deg yn wasanaeth a dargedir, dim ond yn y cymunedau a restrir uchod mae ar gael a phennir pa ardaloedd sy'n gymwys i dderbyn y gwasanaethau cymorth dwys yn unol â chodau post penodol.

Drwy nodi anghenion yn gynnar, mae Dechrau'n Deg yn ceisio gofalu bod gwasanaethau cymorth ar gael i ddiwallu ystod o anghenion o fewn y teulu ac mae'n darparu cymorth dwys ar draws 4 maes gwasanaethu:

Gwasanaeth Ymweliadau Iechyd

Gwasanaeth Ymweliadau Iechyd yn y cartref dwys, gyda mwy o ymweliadau cartref yn cael eu cynnal gan Ymwelwyr Iechyd Dechrau'n Deg (nifer yr ymweliadau yn ddibynnol ar anghenion). Mae nifer o bobl broffesiynol maes iechyd allweddol eraill yn cynnig gwasanaethau estynedig sy'n cynorthwyo'r gwasanaeth a arweinir gan yr Ymwelydd Iechyd, gan gynnwys Therapyddion Lleferydd, Dietegydd, Bydwraig ac ystod o Swyddogion Cymorth, sy'n cynnig cymorth a dargedir yn y cartref. Mae Cymorth Llesiant Cymdeithasol hefyd ar gael drwy nifer fach o Weithwyr Cymdeithasol yn y tîm nad ydynt yn rhan o wasanaethau statudol, ond maent yn gweithio'n gyfannol gyda'r teulu i ddiwallu ei anghenion cymdeithasol a llesiant, gan fabwysiadu dull ymyrraeth gynnar â'r gobaith o osgoi'r angen am wasanaethau gofal statudol. (Gweler y dudalen Ymwelydd Iechyd i gael manylion pellach ynghylch y gwasanaethau sydd ar gael.)

Gofal Plant

Mae gan blant 2-3 oed, sy'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg, hawl i gael gofal rhan-amser a ariennir am 12.5 awr yr wythnos (dwy awr a hanner y dydd) o ddydd Llun i ddydd Gwener, am 42 wythnos y flwyddyn. Darperir gofal plant o ystod o gyfleusterau gofal plant, mewn canolfannau yn bennaf, gan gynnwys meithrinfeydd dydd preifat, Canolfannau Teulu, Grwpiau Chwarae a Chylch Meithrin drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar y plentyn mae'r lle gofal plant a ariennir yn canolbwyntio, ac yn enwedig ar sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfleoedd i ddatblygu ei iaith a'i sgiliau cymdeithasol ac yn datblygu'n emosiynol ac yn gorfforol er mwyn bod yn barod i ddechrau yn yr ysgol, mewn lleoliad gofal plant diogel. (Gweler y dudalen Gofal Plant i gael rhagor o wybodaeth am y llefydd gofal plant a ariennir yn eich cymuned leol, rhestr o feithrinfeydd sy'n darparu'r gwasanaeth a chodau post sy'n gymwys).

Rhianta

Mae Rhaglenni Rhianta yn rhoi cyfleoedd i rieni sy'n gymwys i gael gwasanaethau Dechrau'n Deg fynychu lleoliadau grwp a chyrsiau i gynyddu eu hymwybyddiaeth o ddulliau a strategaethau rhianta cadarnhaol, er mwyn annog eu plant i ddysgu ac i ddatblygu yn blant ifanc hapus, hyderus ac iachus, lle mae rhieni yn teimlo'n hyderus ac wedi'u grymuso i reoli ymddygiad eu plant mewn modd sy'n meithrin. (Gweler y dudalen Rhianta i gael rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o Gyrsiau Rhianta sydd ar gael ar draws y Sir a'u cynnwys.)

Datblygiad Iaith Gynnar

Gweithgareddau Iaith Gynnar - nifer o weithgareddau ar sail galw heibio, ar gael ar draws pob cymuned Dechrau'n Deg, ac yn amrywio o sesiynau 'Iaith a Chwarae', gweithgareddau amser stori, chwarae anniben a gweithgareddau i hybu iaith gorfforol, megis Stori Actif a Jabadao. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnig dull mwy ysgafn na'r cyrsiau strwythuredig ffurfiol sy'n cael eu cynnig gan y gwasanaeth Rhianta. Maent ar gael mewn nifer o leoliadau, gan gynnwys Canolfannau Plant Integredig a Chanolfannau Teulu, lle mae rhieni a phlant yn mynychu gyda'i gilydd, er mwyn annog ysgogiad cynnar a hyrwyddo datblygiad a llesiant cyffredinol plant, yn enwedig ym maes iaith a chynyddu geirfa plant oedran cyn ysgol. (Gweler y dudalen Datblygiad Iaith Gynnar i gael amserlen gyfredol o'r gweithgareddau sydd ar gael ar draws y Sir.)Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter