Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan

Croeso i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin


A ydych chin chwilio am wybodaeth, cymorth a chyngor ynghylch gofal plant neu weithgareddau hamdden i blant yn Sir Gaerfyrddin?

Maer Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn fan delfrydol i ddechrau. Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad dwyieithog, diduedd ac am ddim ynghylch ystod eang o ddewisiadau gofal plant, gweithgareddau ar gyfer plant a materion cymorth i deuluoedd. Mae hyn yn cynnwys cyngor ynghylch talu am ofal plant a gweithio yn y diwydiant gofal plant, gwybodaeth ynghylch meithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau y tu allan ir ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach.

Methu dod o hyd ir hyn rydych chin chwilio amdano? Ffoniwch 01267 246555, tecstiwch 07786 202747 neu e-bostiwch eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol. Yn ogystal ch helpu chi yn uniongyrchol, gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol eich cyfeirio chi at asiantaethau a sefydliadau eraill.

Cyllid ar gyfer plant 3 oedCyllid ar gyfer plant 3 oed Digonolrwydd Gofal Plant Digonolrwydd Gofal Plant Tm Chwarae Sir Gaerfyrddin Tm Chwarae Sir Gaerfyrddin
Gweithwyr ProffesiynolGweithwyr Proffesiynol Gofal Plant Gofal Plant

Ydych chin edrych am ofal plant?

Os yr ydych defnyddiwch y cyfleuster chwilio canlynol:
Cyfleuster Chwilio Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Fy map rhyngweithiol gwarchodwr agosaf
Fy un agosaf, Lleol-i (yn agor mewn ffenestr newydd)

Darpariaeth Gofal Plant yn Sir Gaerfyrddin

Darpariaeth Gofal Plant yn Sir Gaerfyrddin

242 Darparwyr Cofrestredig Gofal Plant, 4,165 o lefydd Gofal Plant Cofrestredig:

pdf document Darpariaeth Gofal Plant yn Sir Gaerfyrddin

Project 13

Prosiect 13

Cymuned ar-lein ar gyfer pobl ifanc yn delio galar a cholled. Porwch drwyr wefan, darllenwch ambell stori neu rhannwch eich profiad eich hun efallai? Beth bynnag a wnewch, dydych chi ddim ar eich pen eich hun yn hyn.
external link www.projectthirteen.cymru

Rheoliadau a Chofrestriadau

Mae Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru (AGGCC) hyn gyfrifol am gofrestru ac arolygu pob math o leoliadau gofal dydd i blant dan 8 oed. Maer gwasanaethau hyn yn cynnwys gofalwyr plant, grwpiau chwarae, meithrinfeydd, crche, clybiau y tu allan i oriau ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod gwyliau ysgol. Rhaid i ddarparwyr gofrestru os ydynt yn gweithredu am dros 2 awr y dydd neu dros 6 diwrnod y flwyddyn. Mae AGGCC yn penderfynu pwy syn gallu darparu gwasanaethau, gan arolygu a sicrhau bod y safonau gofynnol yn cael eu sicrhau, yn ogystal delio chwynion. I gael rhagor o wybodaeth am bolisau a rheoliadau:

Eich Swyddfa leol yn Sir Gaerfyrddin:
AGGCC
Adeiladau'r Llywodraeth
Heol Picton
Caerfyrddin SA31 3BT

Ffn: 0300 7900 126

Gall babanod fogi ar sachau cewynnau

pdf document Cadw eich Baban yn Ddiogel Cyngor ar gyfer rhieni a gofalwyr plant ifanc
pdf document Cadwch sachau cewynnau allan o gyrraedd bob amser

NSPCC:

Helpwch ni i ledaenu gwybodaeth am y Rheol Dillad Isaf


Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter