Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym


Alcoholics Anonymous Cymorth a chyngor ar gyfer pobl sydd phroblemau alcohol
ACE - The Advisory Centre for Education Mae'n rhoi cyngor a gwybodaeth i rieni a gofalwyr ynghylch amrywiaeth eang o faterion ysgol
Action for Children - Gweithredu dros Blant Wedi ymrwymo i helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd mwyaf agored i niwed a diffyg gofal
ADDISS The National Attention Deficit Disorder Information and Support Service - Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Cenedlaethol Anhwylder Diffyg Canolbwyntio
Adoption UK Yn cael ei redeg gan ac ar gyfer mabwysiadwyr, gan ddarparu gwybodaeth, cyngor, cymorth a hyfforddiant hunan-gymorth ynghylch mabwysiadu a rhianta mabwysiadol.
AFASIC Cymru Mae'n cefnogi rhieni plant sydd namau lleferydd, iaith a chyfathrebu
Aim Higher - Anelu'n Uwch Yn annog pobl i fynd yn eu blaenau i addysg uwch.
Alcohol concern Elusen genedlaethol ar gamddefnyddio alcohol.
Anti-Bullying Alliance - Cynghrair Gwrth-fwlio Y nod yw atal bwlio a chreu amgylchedd mwy diogel i blant a phobl ifanc
ASH UK Action on Smoking and Health
Ask Dan Llinell Gymorth Cymru ar Gyffuriau ac Alcohol
Baby Registry Gwasanaeth gwybodaeth annibynnol sy'n darparu cymorth am ddim i rieni yn y Deyrnas Unedig
Baby Sensory Gweithgareddau datblygu'r synhwyrau sy'n hwyl i rieni a babanod eu rhannu yn y flwyddyn gyntaf hollbwysig.
BBC Learning - BBC Cymru Dysgu Adnodd y BBC i oedolion a phlant sy'n ddysgwyr
Beat Bullying Un o'r prif elusennau atal bwlio
BeGrand.net Gwybodaeth a chymorth am bopeth sy'n ymwneud bod yn dad-cu a mam-gu
BLISS Mae'n rhoi cymorth a gofal i fabanod cynnar yn y Deyrnas Unedig
Bookstart - Dechrau Da Mae'n cynorthwyo rhieni a gofalwyr i fwynhau llyfrau 'u plentyn
British Dental Health Foundation - Sefydliad Iechyd Deintyddol Prydain Yn gweithio'n unswydd i wella iechyd y geg
British Dietetic Association - Teenweightwise.com - Cymdeithas Ddietetig Prydain Ryseitiau a syniadau ar gyfer paratoi byrbrydau iachus
British Nutrition Foundation - Sefydliad Maeth Prydain Gwybodaeth ynghylch maeth
Bubbalicious Gwefan wedi'i anelu at rieni ifanc
Bullies Out Mae'n gweithio gyda'r rhai sy'n cael eu bwlio, y rhai sydd yn bwlio a'r rhai sy'n sefyll o gwmpas
Bullying Doctor Y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i dawelu'r bwlio
Business, Innovation and Skills - Busnes Arloesedd a Sgiliau Gwefan Adran Llywodraeth y Deyrnas Unedig
Canllaw Datblygu a chefnogi gwasanaethau gwybodaeth ar gyfer pobl ifanc.
Care & Social Services Inspectorate Wales - CSSIW - Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru - AGGCC Cyfeiriadur gwasanaethau ac adroddiadau arolygu Darparwyr Gofal Plant Cofrestredig yng Nghymru.
Care for the Family Y nod yw hyrwyddo bywyd teuluol cryf a helpu'r rhai sy'n wynebu anawsterau teuluol.
Careers Wales - Gyrfa Cymru Gwybodaeth, arweiniad a chyngor gyrfaoedd
Changing Places - Dod o hyd i doiledau ar gyfer pobl anabl Adnodd ar-lein i helpu pobl i chwilio am doiled ar gyfer pobl anabl
Child Accident Prevention Trust - Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau i Blant Yn gweithio i leihau nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n cael eu lladd, eu hanablu neu eu niweidio'n ddifrifol mewn damweiniau.
Child Death Helpline Gwasaanaeth sy'n cynnig cymorth emosiynol i'r rhai sydd wedi colli plentyn
Child Support Agency - Asiantaeth Cynnal Plant Child Support Agency - Asiantaeth Cynnal Plant
Child Tax Credit - Credyd Treth Plant Beth yw credydau treth? Ydw i'n gymwys? Cewch yr ateb fan hyn.
Childline Cymorth a chyngor ynghylch unrhyw problem yn ymwneud phlant.
Children in Wales - Plant yng Nghymru Corff mantell cenedlaethol i'r rhai sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a rhieni yng Nghymru.
Citizens Advice Bureau - Cyngor ar Bopeth Rhoi cyngor ac arweiniad ynghylch llawer o wahanol bynciau
CLIC Online - CLIC Arlein Safle cenedlaethol sy'n rhoi gwybodaeth i bobl ifanc yng Nghymru
Community Legal Advice - Cyngor Cyfreithiol Cymunedol Mae'r wefan hon yn cynnig cyngor cyfreithiol annibynnol a chyfrinachol am ddim
Contact a Family - Cyswllt Teulu Cymru Cyngor, cymorth a chyngor i deuluoedd sydd phlant anabl
ContinYou Cymru Mudiad cenedlaethol sy'n defnyddio dulliau blaengar i gefnogi dysgu gydol oes
Council for Wales of Voluntary Youth Services (CWVYS) - Cyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru Gwefan y National Council (UK) a gwefan Cyngor Cymru
Council for Disabled Children (CDC) & National Children's Bureau (NCB) - Cyngor Dros Blant Anabl a Biwro Cenedlaethol y Plant Y corff mantell ar gyfer y sector plant anabl yn Lloegr gyda llawer o gysylltiadau gwledydd eraill y DU a gwefannau eraill
Cruse Bereavement Care - Gofal Profedigaeth Cruse Mae Gofal Profedigaeth Cruseyn hyrwyddo lles pobl mewn profedigaeth
Cry-sis "Mae Cry-sis yn cynnig cymorth i deuluoedd y mae eu babanod yn crio llawer, nad ydyn nhwn cysgu neu sydd babanod anodd."
Dad.info Gwybodaeth hanfodol ar gyfer tadau.
Daycare Trust - Ymddiriedolaeth Gofal Dydd Gwybodaeth am ofal plant gan yr Ymddiriedolaeth Gofal Dydd.
Deaf Parenting UK Gwybodaeth ar gyfer rhieni byddar a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda rhieni byddar
Department for Work & Pensions (DWP) - Yr Adran Gwaith a Phensiynau Gwefan yr Adran Gwaith a Phensiynau.
Diabetes UK Cymru Cefnogi pobl sy'n cael eu heffeithio gan ddiabetes
Dimensions Mae'n darparu gwasanaethau cynnal ar gyfer pobl ag anableddau dysgu a gwasanaethau cynnal ar gyfer pobl ag awtistiaeth.
Directgov - Gwefan swyddogol Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer ei dinasyddion Mynediad hawdd i'r gwasanaethau cyhoeddus a'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.
Discover Carmarthenshire - Darganfod Sir Gr Gwefan swyddogol Sir Gaerfyrddin ar gyfer rhoi gwybodaeth i dwristiaid
Do It Cronfa ddata genedlaethol o gyfleoedd gwirfoddoli yn y Deyrnas Unedig
Down's Syndrome Association Wales - Cymdeithas Syndrom Down Yr unig sefydliad sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar yr holl agweddau ar fyw'n llwyddiannus gyda Syndrom Down.
Drink Aware Mae'n darparu gwybodaeth am effeithiau alcohol
Drink Wise Wales - Yfed Doeth Cymru Mae'n darparu gwybodaeth ynghylch arferion yfed call
Early Support - Cefnogi Cynnar Gwybodaeth a luniwyd yn arbennig ar gyfer teuluoedd sydd phlentyn ifanc anabl.
Eat Well Gwybodaeth ynghylch bwyta'n iach gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.
Education Maintenance Allowance - Lwfans Cynhaliaeth Addysg Cewch wybod popeth sydd ei angen arnoch ynghylch cael eich talu tra byddwch yn parhau i ddysgu ar l ichi fod yn 16 oed.
Education UK Chwiliwch yma am gyrsiau hyfforddiant yn y Deyrnas Unedig
eParenting Gwybodaeth a chyngor gan rieni go iawn
Epilepsy Action Cymru Gwella bywydau'r rhai a effeithir gan epilepsi
Equip NHS Mae'r wefan hon yn cynnig dolenni a gymeradwywyd gan y GIG i wefannau cymorth teulu, iechyd a rhianta
Estyn Swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.
Every Child Matters - Plant a Phobl Ifanc: Gweithredu'r Hawliau Gwefan y llywodraeth sy'n amlinellu gwasanaethau i blant.
Fatherhood Institute Mae'n darparu gwybodaeth ar gyfer tadau a dynion sy'n batrwm ymddwyn ac ar gyfer gwasanaethau a rhieni sy'n cydweithio i fagu eu plant.
Family Action - Teuluoedd ar Waith Mae'n darparu gwasanaethau ar gyfer teuluoedd difreintiedig ac sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol.
Family Links - Cysylltiadau Teuluol Sefydliad hyfforddi cenedlaethol i helpu gweithwyr cymorth rhianta a staff ysgolion i ddefnyddio'r Rhaglen Meithrin.
Family Rights Group - Grwp Hawliau Teuluoedd Mae'n cynghori rhieni ac aelodau eraill o'r teulu os yw eu plant yn gysylltiedig 'r gwasanaethau gofal cymdeithasol neu bod angen hynny arnynt.
Fatherhood Institute Cymorth ar gyfer tadau i'w helpu i ddatblygu a chynnal presenoldeb cadarnhaol ym mywydau eu plant.
Fire Safety Advice - Cyngor Diogelu rhag Tn Gofalwch eich bod chi a'ch cartref yn ddiogel rhag tn
Food Standard Agency - Asiantaeth Safonau Bwyd Mae'n gyfrifol am ddiogelwch a hylendid bwyd
FSID Foundation for the Study of Infant Deaths
Funky Dragon - Draig Ffynci Nod gwefan Draig Ffynci yw sicrhau bod barn plant a phobl ifanc yn cael eu clywed.
Get Connected Llinell gymorth am ddim a chyfrinachol - ar gyfer unrhyw broblem.
Gingerbread Elusen sy'n gweithio'n genedlaethol ac yn lleol, ar gyfer a gyda theuluoedd rhiant sengl, er mwyn gwella bywydau
Go Smoke Free Dyma lle mae'r ymgyrch i roi'r gorau i ysmygu yn dechrau
Good to know Adnodd ar-lein yn cynnig ryseitiau, cyngor a chynghorion lles a llawer mwy
Grandparents Association Mae'n cefnogi ac yn hyrwyddo rl, cyfraniad a gwerth tad-cu a mam-gu.
Grants for Disabled Individuals
HAIPAC Cymorth a gwybodaeth i rieni a gofalwyr
Healthy Start - Cychwyn Iach Os ydych yn disgwyl babi neu os oes gennych blentyn dan bedair oed gallech gael talebau Cychwyn Iach i'ch helpu i brynu rhai bwydydd sylfaenol.
HM Revenue & Customs - Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi Gwefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.
Home Heat Helpline - Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes Mae'n rhoi cyngor ariannol ar gyfer teuluoedd incwm isel ynghylch sut y gallant reoli eu biliau ynni
Home Start Gwefan cymorth i deuluoedd
Housing Debt Helpline Wales - Llinell Gymorth Dyledion Tai Cymru "Mae'n cynnig cefnogaeth i unigolion a theuluoedd syn ei chael yn anodd cwrdd u taliadau morgais neu rent. "
I CAN Elusen sy'n rhoi cymorth i blant o ran cyfathrebu
Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd (GICD) Maer gwasanaethau yn canolbwyntio ar deuluoedd ble mae gan y rhieni broblemau camddefnyddio sylweddau syn effeithio ar les eu plant
Incredible Years Wales Parenting Programmes - Rhaglenni Rhianta Blynyddoedd Rhyfeddol Cymru Rhaglenni Rhianta effeithiol sydd wedi profi eu gwerth ac sydd wedi'u seilio ar ymchwil yw'r Blynyddoedd Rhyfeddol.
Incredible Years Wales Centre - Canolfan Blynyddoedd Rhyfeddol Cymru Canolfan ar gyfer datblygu Rhaglenni Rhianta'r Blynyddoedd Rhyfeddol yng Nghymru.
Job Centre Plus - Canolfan Byd Gwaith Chwilio am swydd? Eisiau hawlio budd-dal? I gael gwybod rhagor ewch i'r wefan hon
Journeys Online Cefnogi pobl i ddod o hyd i ffordd o wella o iselder
Kidscape Mae'n gweithio i roi i unigolion a sefydliadau y sgiliau ymarferol a'r adnoddau sydd eu hangen i gadw plant yn ddiogel.
Kidsguide Cyfeiriadur ar-lein lleol o weithgareddau i blant, diwrnodau hwyl, digwyddiadau sy'n croesawu teuluoedd, llefydd i fynd, clybiau plant ac ati.
Learn Direct Gwybodaeth am gyrsiau dysgu i oedolion a chyngor am hyfforddiant
Living Made Easy Cyngor clir ac ymarferol ynghylch offer byw o ddydd i ddydd ar gyfer pobl ifanc anabl
Love Food Hate Waste - Hoffi Bwyd, Casu Gwastraff Cynghorion da ar gyfer defnyddio gwastraff bwyd a ryseitiau gwych i'r teulu cyfan!
Lucy Faithfull Foundation Yr unig elusen diogelu plant sy'n gweithredu ledled y Deyrnas Unedig sydd wedi ymrwymo'n benodol i leihau'r risg y bydd plant yn cael eu cam-drin yn rhywiol.
Made For Mums Cylchgrawn ar-lein ar gyfer rhieni sy'n cynnwys newyddion a digwyddiadau lleol
MEIC Llinell gymorth sy'n rhoi gwybodaeth, cymorth a chyngor i blant a phobl ifanc yng Nghymru
Mend Mind, Exercise, Nutrition Do it!
Mental Health Wales - Iechyd Meddwl Cymru Hyrwyddo dewis mewn iechyd meddwl
Mind Yr elusen iechyd meddwl
Money Advice Service - Gwasanaeth Cynghori Ariannol Cyngor annibynnol i'ch helpu chi i ddeall a rheoli eich arian yn well.
Money To Learn Daliwch ati i ddysgu gyda hyd at 30 yr wythnos
Mudiad Meithrin Mudiad gwirfoddol sy'n arbenigoym maesy blynyddoedd cynnar yw Mudiad Meithrin
Mumsnet.com Cewch bopeth o adolygiadau am gynhyrchion i'r teulu i ryseitiau ar y wefan hon.
Nanny Share Gwefan i chwilio am ddarparwyr gofal plant y gallwch rannu gyda theuluoedd eraill
National Association of Family Information Services - NAFIS - Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Elusen gofrestredig sy'n cefnogi, yn cysylltu ac yn hyrwyddo Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd ym Mhrydain.
National Association of Welfare Reform Ei nod yw herio, dylanwadu a gwella polisi a deddfwriaeth hawliau lles
National Childbirth Trust (NCT) Elusen fwyaf y Deyrnas Unedig ar gyfer rhieni
National Childminding Association - Cymdeithas Genedlaethol Gwarchod Plant Cefnogi aelodau i ddarparu gofal a dysgu o safon uchel ar gyfer plant
National Day Nurseries Association - Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd Cymru (NDNA Cymru) Mae NDNA yn rhoi cymorth, gwybodaeth a chyngor ynghylch meithrinfeydd yn ogystal hyfforddiant gofal plant a chynllun gwella ansawdd
National Deaf Children's Society - Cymdeithas Plant Byddar Cymru Cefnogi teuluoedd yng Nghymru sydd phlant byddar
National Health Service - Gwasanaeth Iechyd Gwladol Gallwch gael gwybodaeth am GIG Cymru neu chwilio am feddyg, deintydd, ysbyty neu fferyllfa.
National Youth Arts Wales - Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru Mae CCIC yn annog, cefnogi a hyrwyddo cyfleoedd cenedlaethol yn y celfyddydau perfformio gyda phobl ifanc a chanddynt.
Netmums.com Rhwydwaith lleol i famau (a thadau) sy'n cynnig cyngor a gwybodaeth am bynciau helaeth iawn.
NHS Choices - GIG Dewisiadau Mae'n darparu gwybodaeth iechyd
NHS Direct - Galw Iechyd Cymru Yr holl wybodaeth iechyd sydd ei hangen arnoch i gyd ar un wefan
NHS Direct Wales - Galw Iechyd Cymru Mesurwch eich lles drwy ddefnyddio'r offer asesu ar-lein hwn, yn ogystal dolenni defnyddiol eraill yn ymwneud ag iechyd
Niace Hyrwyddo dysgu oedolion
NSPCC - National Society for the Prevention of Cruelty to Children - Cymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb at Blant Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer plant a phobl ifanc.
NSPCC - Cymru Dolen i wefan Cymru o'r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb at Blant.
Office for National Statistics - Swyddfa Ystadegau Gwladol Y safle swyddogol ar gyfer ystadegau cenedlaethol
One Plus One Gwefan ymchwil am y modd mae'r berthynas o fewn y teulu yn cyfrannu i les oedolion a phlant.
One Space Gwefan rhianta ar gyfer rhieni sengl
Oneparentfamilies.org.uk Gwefan gyswllt ar gyfer mamau sengl a thadau sengl. Unig rieni, rhieni sengl, teuluoedd un rhiant.
Open University - Y Brifysgol Agored Gwefan y Brifysgol Agored
Parentline Plus - a elwir Family Lives ers 20-1-11 Cyngor a gwybodaeth am faterion rhianta
Parents Protect Gwefan ymwybyddiaeth ac atal cam-drin plant yn rhywiol
Participation Hub - Porth Cyfranogiad Ar gyfer plant, pobl ifanc a chyfranogwyr yng Nghymru er mwyn iddynt ddod o hyd i'r cymorth sy'n fwyaf perthnasol iddynt hwy.
Patient Gwefan sy'n rhoi gwybodaeth a chefnogaeth feddygol
Play Wales - Chwarae Cymru Elusen annibynnol sy'n codi ymwybyddiaeth o angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae.
Playday Gwefan sy'n canolbwyntio'n unswydd ar ddathlu hawl plant a phobl ifanc i chwarae
Pregnancy Gwefan ar gyfer popeth yn ymwneud beichiogrwydd
Prism Mae'n darparu gwasanaeth ymgynghori ynghylch cyffuriau ac alcohol
Public Health Wales - Iechyd Cyhoeddus Cymru Adnodd arbenigol yn ymwneud ag iechyd cyhoeddus fel rhan o GIG Cymru.
Ramblers Cymru Mae'n hyrwyddo cerdded
Rare Diseases Cynghrair cenedlaethol ar gyfer pobl sydd chlefydau anghyffredin a phob un sy'n eu cefnogi
RD4U Y nod yw cefnogi pobl ifanc ar l marwolaeth rhywun sy'n agos atynt.
Relate Mae'n cynnig cyngor a chwnsela ynghylch perthynas
RoSPA - Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau Y Gymdeithas Frenhinol Er Atal Damweiniau
Sane Yn cwrdd heriau salwch meddwl

SchoolBeat Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org Schools Web Directory Cyfeiriadur o bob ysgol a choleg yn yn Deyrnas Unedig
Scope Nod yr elusen yw rhoi'r un cyfleoedd phawb arall i bobl anabl a'u teuluoedd
Shelter Cymru Elusen sy'n cynnig cyngor tai a gwasanaeth eiriolaeth, gan weithio ar ran pobl sydd phroblemau tai
SNAP Cymru Annog partneriaeth a rhoi llais i deuluoedd
Stop It Now - The Lucy Faithfull Foundation Gwefan ymgyrch atal cam-drin plant yn rhywiol.
Stop Smoking Wales - Dim Smygu Cymru Mae'n darparu cyngor i roi'r gorau i ysmygu
Student Finance Wales - Cyllid Myfyrwyr Cymru Yma cewch wybodaeth am gyllid myfyrwyr yng Nghymru
Sun Smart Mae'n hyrwyddo diogelwch yn yr haul
Sure Start - Cychwyn Cadarn Rhaglen y llywodraeth i ddarparu'r cychwyn gorau mewn bywyd i bob plentyn
Sustrans Galluogi pobl i deithio trwy gerdded, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
TAMBA - Twins And Multiple Births Association Elusen ar gyfer rhieni gefeilliaid ac aml-enedigaethau
Tax Credits - Credydau Treth Offer i gyfrifo credydau treth
The British Heart Foundation - Sefydliad Prydeinig y Galon Elusen y galon
The Children's Legal Centre - Canolfan Gyfreithiol Plant Elusen genedlaethol annibynnol sy'n ymwneud chyfraith a pholisi sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc.
The Couple Connection Mae'n darparu amrediad o erthyglau, offer ac ymarferion hunanasesu i'ch helpu i wella eich perthynas
The Duke of Edinburgh Award - Gwobr Dug Caeredin ar gyfer pobl 14-17 oed I gael gwybod rhagor am yr elusen, ei gwaith a sut y gallwch ennill y Wobr ewch i:
The Family Fund - Cronfa'r Teulu Mae'n darparu grantiau i deuluoedd incwm isel sy'n magu plant a phobl ifanc anabl a difrifol wael.
The Parents Centre Gwybodaeth am hawliau cyflogaeth, cyfnod a thl mamolaeth a thadolaeth a Budd-dal Plant.
The Prevention of Bullying and Building Respect Cyngor a chymorth i bobl ifanc a rhieni.
The Room - Yr Ystafell Gwefan gwybodaeth iechyd ar gyfer pobl ifanc sy'n cael ei redeg gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru.
The Site Mae'n darparu taflenni gwybodaeth ac erthyglau am yr holl faterion allweddol sy'n wynebu pobl ifanc.
The Sprout Ffynonellau gwybodaeth defnyddiol am hawliau pobl iIfanc o dan y '10 Hawl' a nodir gan Lywodraeth Cymru
The Urdd - Urdd Mae'n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc ddysgu a chymdeithasu yn Gymraeg
Think You Know Cewch wybod beth sy'n dda, beth sy ddim yn dda, a beth gallwch chi wneud am hynny. Ar gyfer pobl ifanc, gwasanaethau a rhieni.
This is Money Popeth sydd angen ichi wybod am gyllid.
Turn2Us Mae'n helpu pobl i gael arian - naill ai grantiau, budd-daliadau neu gymorth ariannol arall. Mae'n cynnwys cyfrifiannell budd-daliadau.
Twf Cymru Gwybodaeth a chyngor ynghylch magu plant yn ddwyieithog
Gwybodaeth hunangymorth Adnodd ar-lein o ddolenni gwefannau yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau
UN Convention for the Rights of the Child - UNCRC - Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn Mae'n hyrwyddo hawliau plant yn unol Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn
UNICEF Elusen gofrestredig sy'n codi arian ac ymwybyddiaeth i gefnogi gwaith UNICEF er mwyn diogelu hawliau plant
UNICEF - Adnoddau gofal babanod Ewch i'r wefan hon i gael cyngor ynghylch gofalu am eich baban
Wales & West Housing Association - Cymdeithas Tai Wales & West Darparwr tai lleol a landlord cymdeithasol
West Wales Action for Mental Health - Gweithredu dros Iechyd Meddwl - Gorllewin Cymru Mae'n hyrwyddo cyfle cyfartal ac yn herio stigma salwch meddwl
Wales Pre-School Providers Association - Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru Dysgu drwy chwarae
Weight Wise Mae'n hyrwyddo byw'n iach.
Welfare at Work Mae'n darparu cyngor diduedd ynghylch materion yn ymwneud 'r gweithle
Welsh Assembly Government - Llywodraeth Cynulliad Cymru Gwefan Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Welsh Womens Aid - Cymorth i Fenywod Ei nod yw ymgyrchu a lobo dros welliannau mewn polisi cyhoeddus ac yn neddfwriaeth y llywodraeth mewn perthynas phlant sy'n dioddef cam-drin domestig.
West Wales supporting Mental Health Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru
Wise Kids Mae'n hyrwyddo defnydd blaengar, cadarnhaol a diogel o'r rhyngrwyd.
Working Families Mae'n helpu rhieni a gofalwyr sy'n gweithio i gael cydbwysedd bywyd a gwaith
Young Carers Ydych chi'n gofalu am rywun gartref? Cyngor a gwybodaeth ar gael.
Young Minds Mae'n hyrwyddo iechyd a lles plant a phobl ifanc cadarnhaol yn feddyliol ac yn emosiynol.
Young People in Focus Rhaglen rianta ar gyfer rhieni pobl ifanc yn eu harddegau, 11-14 oed er mwyn eu helpu i ddatblygu eu perthynas 'u plant
Youth Access - Mynediad Ieuenctid Mae'n cynnig cymorth a chyngor i bobl ifanc a gwasanaethau cymorth
Youth Information - Gwybodaeth Ieuenctid Ei nod yw sicrhau bod gwybodaeth ar gael i bobl ifanc yn gyflym ac yn rhwydd.
Youth Net Arwain a chefnogi pobl ifanc i'w galluogi i wneud dewisiadau call am eu bywyd.
Youth Noise Beth bynnag yw eich achos - cewch ei hyrwyddo yma.
Youth2Youth Llinell gymorth gyntaf y Deyrnas Unedig ar gyfer pobl ifanc, sy'n cael ei rhedeg gan bobl ifanc, ar gyfer pobl ifancOs oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter