Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Digonolrwydd Gofal Plant

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017-22 Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017-22

pdf document Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Sir Gaerfyrddin (2017-22), Adrodiad Crynodeb

O 1af Ebrill 2008 o dan Adran 26 o Ddeddf Gofal Plant 2006, gosodwyd dyletswydd statudol ar bob Awdurdod Lleol ledled Cymru i gynnal Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant lleol bob tair blynedd. Diben cynnal Asesiad yw canfod y cyflenwad a'r galw am ofal plant lleol er mwyn diwallu anghenion rhieni / gofalwyr sy'n dymuno gweithio, neu ymgymryd hyfforddiant sy'n arwain at waith cyflogedig. Ei nod yw nodi bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant a gwneud argymhellion a fydd yn cefnogi'r Awdurdod Lleol i sefydlu cynlluniau i gwrdd ag anghenion gofal plant rhieni / gofalwyr yn y Sir, a sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyflawni ei ddyletswydd gofal plant digonolrwydd statudol.

Diben y dyletswydd yw sicrhau gofal plant digonol i blant hyd at y mis Medi ar l y plentyn yn cyrraedd 14 (y mis Medi ar l y plentyn yn cyrraedd 18 ar gyfer plant anabl). Mae'r dewis o 14 oed yn adlewyrchu'r farn a dderbynnir yn gyffredinol fod hyn yn yr oedran y gall plant y rhan fwyaf o ofalu amdanynt eu hunain am gyfnodau sy'n galluogi rhieni i weithio. Yr oedran yn cael ei ymestyn ar gyfer plant anabl. Bydd Awdurdodau Lleol, felly, sicrhau gofal plant digonol i blant ar gyfer y flwyddyn ysgol y maent yn 13/14 (17/18 ar gyfer plant anabl).

I gael copau caled o'r dogfennau uchod, cysylltwch 'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01267 246555.

Am ragor o wybodaeth am Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir Gaerfyrddin, cysylltwch Lisa Grice, Cydlynydd y Bartneriaeth Plant ar 01267 246558.

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter