Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Beth sy mlaen

Beth sy mlaen


Mae'r adran hon yn rhoi llawer o wybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau fydd yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin.

A oes gennych chi ddigwyddiad? Rhowch wybod inni amdano! Ffon 01267 246555, 07786 202747 neu gwybplant@sirgar.gov.uk

Clwb Cwtsh

Clwb Cwtsh

Mae #ClwbCwtsh yn gwrs blasu #Cymraeg sydd wedii anelu at ddysgwyr newydd ac syn canolbwyntio ar iaith magu plant yn y cartref. Yn ystod y cwrs, bydd adloniant ar gael i blant, gan sicrhau nad yw gofal plant yn rhwystr i bobl ymuno. Bydd y sesiynau yn hwyliog, ysgafn ac yn defnyddio canu a gemau gydag amser am baned (wrth gwrs)!

pdf document Clwb Cwtsh
www.meithrin.cymru/clwbcwtsh


Agored! Plannwch Goeden i Bob Plentyn yng Nghymru

Agored! Plannwch Goeden i Bob Plentyn yng Nghymru

Sesiynau am ddim i rieni/gofalwyr plant 0 i 19 oed sydd ag anableddau neu anghenion ychwanegol

Ymunwch ni am antur fawr yn yr awyr agored, syn addas ir teulu oll.

Coed Y Foel, ger Llandysul, De Ceredigion, Gorllewin Cymru. (Anfonir map or union leoliad wrth gofrestru). Dydd Iau, 22 Chwefror 2018, 11yb - 1ym. Dewch ag esgidiau glaw a bocs bwyd!
pdf document Agored! Plannwch Goeden i Bob Plentyn yng Nghymru


Sesiynau Chwarae Anniben a Chrefft AM DDIM

Neuadd yr Eglwys, Cross Hands
Neuadd y Dref, Hendy-gwyn

Dewch i'n sesiynau Chwarae Anniben a Chrefft Hwyl i'r teulu cyfan! Dechrau 2/2/18 9.15 - 11.15 Neuadd yr Eglwys, Cross Hands. Yn Grwp Rhieni a Phlant Bach Hendy-gwyn, Neuadd y Dref, Hendy-gwyn, Dydd Iau 9.30 - 11.
pdf document Sesiynau Chwarae Anniben a Chrefft AM DDIM, Cross Hands
pdf document Sesiynau Chwarae Anniben AM DDIM, Hendy-gwyn


Pl Fasged Parth Cynhwysol

Pl Fasged Parth Cynhwysol

Canolfan Hamdden Llanell

Gallwch troi i fyny a chwarae yng Nghanolfan Hamdden Llanelli pob nos Lun 5 - 6pm! Ar agor i 9 - 18 oed. 2 y person
pdf document Pl Fasged Parth Cynhwysol


Cymunedau yn Gyntaf

Cymunedau yn Gyntaf

Byw mewn Ardal Cymunedau yn Gyntaf?
Am fod yn iachach a gwella'ch rhagolygon gwaith?


Rhaglen 2 fis o hyd o weithgareddau AM DDIM, Mynediad di-baid i'r gampfa, y pwll a'r dosbarthiadau ymarfer corff. Cysylltwch a Cymunedau yn Gyntaf ar 01554 784847.
pdf document Am fod yn iachach a gwella'ch rhagolygon gwaith?


Clwb Cymunedol Pel-Droed Anabledd

Clwb Cymunedol Pel-Droed Anabledd

Rhowch gynnig arni!
Sesiynnau Ragflas AM DDIM 18 22 Medi.
Sesiynnau wythnosol Dechrau Dydd Llun 25 Medi 6.30 7.30pm Ysgol Maes y Gwendraeth (Cae 4G)
pdf document Clwb Cymunedol Pel-Droed Anabledd


Mwncis Mentruys Symud a Sbri Ich Plentyn a Chi

Bob Dydd llun, Llyfrgell Caerfyrddin, 9:30 10am. 5.00 y plentyn, 2.50 yr un i brodyr a chwiorydd ychwanegol.
Bob Dydd Mercher, Neuadd Eglwys y Drindod, Castellnewydd Emlyn, 10:00 - 11:00am

Cysylltwch Elin ar: 07976 717932, elin@movinmonkeez.co.uk
external link www.movinmonkeez.co.uk


Gweithdai ASD 2017/18

Am wybodaeth bellach neu am unrhyw ymholiadau, cysylltwch : Kelly Witts, 01267 246673, KAWitts@carmarthenshire.gov.uk neu Nerys Morgan, 01267 246400, NWMorgan@carmarthenshire.gov.uk
pdf document Gweithdai ASD 2017/18


Clwb Chwarae, Y Cam Cynta

Clwb Chwarae
Y Cam Cynta

Ydy eich plentyn rhwng 2 a 4 oed?
Cyfle i ddatblygu sgiliau personal a chymdeithasol, cyfathrebu, iaith, llythrenned a rhifedd.

Bob dydd Gwener (adeg gwyliau), 9yb - 1yp, Y Cam Cynta', Peniel, Caerfyrddin.
pdf document Clwb Chwarae, Y Cam Cynta


Bore Goffi, Mencap Cymru

Caerfyrddin: Bore Goffi bob ail Ddydd Llun y Mis 10am - 12pm
Ali fowlio Excel, Johnstown, Caerfyrddin, SA31 3BP
pdf document Bore Goffi, Mencap Cymru, Caerfyrddin.

Llanelli: Bore Goffi bob ail Ddydd Llun y Mis 10am - 12pm.
Gorsaf Dn Llanelli, Corporation Road, Llanelli, SA15 3PF
pdf document Bore Goffi, Mencap Cymru, Llanelli

Rhydaman: Bore Goffi Dydd iau olaf pob mis 10am - 12pm.
Canolfan Amman, Stryd Margaret, Rhydaman SA18 2NP
pdf document Bore Goffi, Mencap Cymru, Rhydaman


Dadau

Gweithgareddau a thrafodaethau syn ceisio cynorthwyo Tadau drwy chwarae ac ymgysylltu ac, mewn rhai achosion, helpu tadau i gael mynediad iw plant. Bore dydd Mercher a dydd Iau, prynhawn dydd Gwener.

Hefyd, mae grwp Darpar Dadau neu sesiynau 1-1 a fydd yn cynnig cyfle i gael atebion, cael gwybod pam mae tadau mor bwysig, dysgu sut i gynorthwyo eu partner beichiog, ac ati. Bydd amseraur sesiynau hyn yn cael eu trefnu ar yr adegau mwyaf cyfleus i bawb.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu mi yng Nghanolfan Deulu Porth Tywyn, drwy ffonio 01554 834063 neu drwy e-bostio: stpauls749@gmail.com


Clwb Sadwrn SMART, Coleg Sir Gr

Rhowch eich plentyn gam ar y blaen! Gadewch iddynt brofi bod dysgun gallu bod yn hwyl! Yng Ngholeg Sir Gr rydym yn cynnal amrywiol ddosbarthiadau ar fore dydd Sadwrn lle gall plant 5 18 oed archwilio ystod o bynciau mewn sesiynau hwyliog, gofalgar ac addysgiadol. Nod pob sesiwn yw ysbrydoli eich plentyn; i danio ei chwilfrydedd am ddysgu pethau newydd. Bydd y niferoedd yn gyfyngedig felly bwciwch yn gynnar i fod yn rhan or profiad dysgu hwn.

Cyflwynir pob sesiwn ar Gampws y Graig yn Llanelli.
pdf document Clwb Sadwrn SMART
pdf document Clwb Celf


Grŵp Cymorth a Chwarae Synhwyraidd

Ar gyfer plant ag anabledd a'u teuluoedd. Dewch draw i Canolfan Deulu Betws ar fore Dydd Iau o 10:00 - 12:00.
pdf document Grŵp Cymorth a Chwarae Synhwyraidd


Grŵp Babi

Canolfan Deulu Betws. Bore Dydd Mawrth: 10:00 yb 12:00 yp
pdf document Grŵp Babi. Canolfan Deulu Betws


Bwydo ar y Fron

I gael gwybodaeth am grwpiau Bwydo ar y Fron yng Nghaerfyrddin, ffoniwch 01267 246555.


Sesiwn chwarae am DDIM

Canolfan Blant Felinfoel & Morfa, Bob Dydd Iau a Dydd Gwener 3yp - 5yp. Plant 5 - 14 oed, croeso cynnes i rhieni.
pdf document Sesiwn chwarae am DDIM<


Buggy-Boogie!

pdf document Buggy-Boogie!


Pl-droed Cynhwysol

CANOLFAN HAMDDEN RHYDAMAN. Yn dechrau ddydd Iau 15 Medi 4:30PM-5:30PM, 1.75 y sesiwn. Maer sesiynau hyn yn rhan or rhaglen weithgareddau i blant iau. I gael rhagor o wybodaeth; Rhif Ffn Rhydaman: 01269 594 517 E-bostiwch: actifsirgar@sirgar.gov.uk neu ewch in gwefan: www.actifsirgar.co.uk
pdf document Pl-droed CynhwysolOs oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter