Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:twitter Facebook
Feedback

: Teuluoedd yn Gyntaf
Teuluoedd yn Gyntaf
Teuluoedd yn Gyntaf


Rhaglen Llywodraeth Cymru yw Teuluoedd yn Gyntaf syn ceisio gwella canlyniadau i deuluoedd sydd phlant a phobl ifanc 0-25 oed. Maer rhaglen yn rhoi pwyslais clir ar ymyrraeth gynnar i deuluoedd.

Mae gan y rhaglen bedwar prif ganlyniad, sef helpu teuluoedd i:
  • gael gwaith a symud ymlaen yn y gwaith
  • gwireddu eu potensial
  • bod yn iach ac yn gysurus
  • bod yn hyderus, yn feithringar, yn wydn ac yn ddiogel
Teuluoedd yn Gyntaf Mae Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin yn cynnig cefnogaeth neu gymorth ychwanegol i deuluoedd sydd:
  • yn byw yn Sir Gaerfyrddin, ac sydd
  • phlant o dan 18 oed (neu 25 oed, os oes gan y person ifanc anghenion ychwanegol).
Nod y rhaglen yw rhoir cymorth cywir i deuluoedd ar yr adeg iawn er mwyn atal sefyllfaoedd rhag gwaethygu. Mae pob teulu'n wynebu heriau ar ryw adeg; bydd Teuluoedd yn Gyntaf yn cynnig cymorth ac arweiniad i helpu teuluoedd, plant a phobl ifanc i oresgyn yr heriau hyn. Gwneir hyn drwy amrywiaeth o wahanol wasanaethau, sy'n cynnig gwahanol fathau o gymorth gan ddibynnu ar yr anghenion.

Rydym wedi comisiynu 14 o brosiectau sy'n cynnig amrywiaeth o gymorth, a gellir eu grwpio i bedair prif elfen.

Cymorth yn y Gymuned

Cymorth Rhianta
Cymorth o ran Anableddau
Cymorth i Bobl Ifanc a'u Teuluoedd

Y Tm o Amgylch y Teulu
Y Tm o Amgylch y Teulu


Mae'r Tm o Amgylch y Teulu yn rhan o Deuluoedd yn Gyntaf. Mae'n ffordd newydd o gefnogi teulu neu berson ifanc.

Bydd Gweithiwr Allweddol yn siarad 'r teulu er mwyn cael gwybod beth yw cryfderau ac anghenion yr aelodau. Ar y cyd 'r teulu, bydd yn llunio cynllun cymorth ac yn dwyn ynghyd amrywiaeth o wahanol wasanaethau i weithio gyda'i gilydd er mwyn gwneud gwahaniaeth go iawn i deuluoedd.

Gall y Tm o Amgylch y Teulu gydlynu cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc ou genedigaeth hyd at 25 oed a'u teuluoedd sydd heb fod yn gysylltiedig 'r Gwasanaethau Cymdeithasol. Mwy.

Rhif Ffn: 01267 246555
E-bost: TAF@sirgar.gov.uk

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter